Baromfi Termék Tanács
HU, de tojás! Az Európai Bizottság adatai az európai baromfipiacról BTT-MOL együttműködés Víziszárnyas-termékek előállításának kódexe Sigillanda tojásbélyegzők MBH Bank - Agrárcentrum Agrármarketing Centrum

Adatkezelési, Adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi cxii. törvény alapján

Preambulum

A https://regiszter.mbtt.hu weboldalon (a továbbiakban: „weboldal”) kialakított „Baromfi Termék Tanács Tagi Regiszter” a Baromfi Termék Tanács és Szakmaközi Szervezet, a Baromfi és Tojástermelők Szövetsége - továbbiakban BTT - (szh.: 1094-Budapest, Páva utca 8., nyilvántartási szám: 01-02-0004016, Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság 4016, adószám: 18068241-2-43, képv.: Dr. Csorbai Attila, elnök-igazgató) honlapja, a weboldallal kapcsolatosan kezelt személyes adatok kezelője. A weboldal informatikai üzemeltetésében eljár a Kronos Trade Kft., mint szerver szolgáltató (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány u. 20.).

A https://mbtt.hu weboldal látogatása nem igényel regisztrációt, azt bárki szabadon látogathatja, az ott elérhető szolgáltatások jelentős részét bárki igénybe veheti anélkül, hogy bármilyen adat rögzítésre kerülne. A honlapon üzenetküldés nem lehetséges.

Az mbtt.regiszter.hu weboldal regisztrációt igénylő szolgáltatásaihoz kizárólaga BTT tagjai és munkavállalói, valamint a BTT tagszövetségei és a tagszövetségek tagjai és azoknak a képviselői; a Regiszter weboldala mögött üzemelő szerver működtetéséért felelős KRONOS Trade Kft. (1054 Budapest, Alkotmány utca 20., +36-1-302-8888, info__kukac__kronos__pont__hu); személyi felelősök az ügyvezető igazgatók: Takács Zoltán (takacs__pont__zoltan__kukac__kronos__pont__hu) és Nagy Balázs (nagy__pont__balazs__kukac__kronos__pont__hu); valamint a Regiszter üzemeltetéséért felelős PRINTNET Kft. (1135 Budapest, Kisgömb utca 25-27., személyi felelős az ügyvezető Hári Péter (peter__pont__hari__kukac__printnet__pont__hu) férhet csak hozzá.

A Baromfi Termék Tanács Tagi Regiszter elérése külön regisztrációhoz kötött, ez egyben a szakmai szervezetbe történő regisztráció egyik feltétele is.

A BTT számára kiemelt fontosságú a weboldalon keresztül a Regiszterbe regisztrált tagszövetségek tagjainak képviselői/megbízottjai által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, az információs önrendelkezési jog biztosítása.

A Baromfi Termék Tanács Tagi Regisztertovábbiakban említve Regiszter - elérése és az abban elérhető szolgáltatások regisztrációhoz kötöttek. A Regisztert kizárólag BTT tagszövetsége tagja regisztrált képviselője érheti el. A Regiszterbe történő felvétel feltétele az MVH regisztrációs szám, valamint létező e-mail cím megléte. Amennyiben egy regisztrálónak nincs MVH regisztrációs száma, úgy magánszemélyként az adóazonosító jellel, vállalkozásként az adószámmal történik a regisztráció, illetve a későbbiekben a bejelentkezés. E két alapadat megadását követően a tagfelvételét kérő – felhasználó – a megadott e-mail címen kapja meg regisztrációs belépéséhez szükséges aktiváló kódot, amivel tudja érvényesíteni a jelentkezését. A továbbiakban a rendszerbe az MVH számával (ennek hiányában az adószámával vagy adóazonosító jelével), valamint a megadott jelszavával tud belépni. A regisztráció egyszerűen, űrlap kitöltésével történik, melyben a felhasználó hozzájáruló jelöléssel járulhat hozzá adatainak kezeléséhez, a BTT és tagszövetségeinek hatályos alapszabályának elfogadásához.

A Regiszter egyik feladata, hogy a felhasználók részére a támogatásokhoz szükséges igazolásokat kiállítsa, ezen igazolásokat a felhasználók számára elektronikus formában eljuttassa. Másik fő funkciója, hogy a tagok által berögzített adatokból KUMULÁLT ágazati kimutatások készíthetők, mely a madárinfluenza elleni védekezésben kiemelt jelentőségű. Ezen túlmenően a hazai baromfitermelési tevékenységről, kapacitásokról fajonként, hasznosítási típusonként különböző szempontok szerinti statisztikák készíthetők (térinformatikai, méretökonómiai, járványvédelmi stb.), s ezen kumulált adatokról a szakhatóságok tájékoztatása, szakcikkek, tanulmányok, előadások készítése válik lehetővé.

Jogszabályok

 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról
 • 2013. évi törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2/2018. (II. 1.) FM rendelet a szakmaközi szervezetek elismerésének és ellenőrzésének részletes szabályairól
 • 11/2019 (IV.1.) AM rendelet a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről
 • 38/2016 (VI. 6.) FM rendelet a baromfiágazatban igénybe vehető étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről
 • 2015. évi XCVII. törvény a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről
 • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
 • 7/2021 (III. 10.) AM rendelet - az egyes állatjárványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet módosítása

Fogalmak

felhasználó” vagy „érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy; GDPR alapján: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, példálózó felsorolással élve az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy stb.; (érintettként szerepel)

felhasználó hozzájárulása” vagy „érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; (előfordulhat, hogy érintett hozzájárulása szerepel)

személyes adat”: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett arcképe, hangja, neve, azonosító jele, e-mail címe, telefonszáma, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; Személyes adat fogalma a GDPR alapján: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (tehát az érintettre) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajthatja;

adatkezelés”: GDPR alapján: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés, melyet a BTT a tevékenysége során alkalmaz; Info tv. alapján: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatfeldolgozás”: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége; az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel (beleértve jogszabály rendelkezését is) - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

harmadik személy”: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;

GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

info tv.”: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

adatvédelmiincidens”: GDPR alapján: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

különleges adat”: Infotv. és a GDPR 9. cikk alapján: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok,

Tiltakozás”: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adattörlés”: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés”: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás”: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés”: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Járványvédelmi audit”: a 7/2021 (III. 10.) AM rendeletben - az egyes állatjárványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet módosításáról - foglaltak alapján a kártalanítási eljárásban történő kiegészítő kártalanítási összegre való jogosultság elbírálásához szükséges részrendszer

Alapelvek a személyes adatok során, tekintettel a GDPR 5. cikk (1) bekezdésére

 • célhoz kötöttség”. Az adatkezelés célját a jogalapok egyikére történő hivatkozással kell megadni.
 • jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” elve
 • adattakarékosság”; Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges   és releváns és a szükségesre kell korlátozódniuk, azaz a személyes adatok szükséges mértékben és ideig kezelhetők.
 • pontosság” pontosnak és naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.
 • korlátozott tárolhatóság” tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel;
 • „integritás és bizalmas jelleg” Fenntartó az általa kezelt személyes adatokat a KRONOS Trade Kft. (1054 Budapest, Alkotmány utca 20., +36-1-302-8888, info__kukac__kronos__pont__hu) által működtetett szerveren tárolja - a szerver maga egy osztott erőforrásos virtuális szerver, emiatt működésének helye nem értelmezhető - megfelelő technikai intézkedések alkalmazásával, elektronikus állomány formájában jelszóval védetten, illetve papír alapon elzártan, biztonságos helyen a székhelyén.
 • elszámoltathatóság” Az adatkezelő felelős az e fejezetben való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására

A BTT a regisztrált tagok/tagok képviseletében eljáró személy/ek által megadott valamennyi adatot bizalmasan kezeli, a tevékenységük során a jogszabályi előírásokat szem előtt tartva az adatvédelem alapelveit betartja és betartatja, valamint az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi követelményeket megtartva jár el az elszámoltathatóság és a személyes adatok jogosultjai jogainak és szabadságainak védelme érdekében.

Kezelt adatok köre, célja

A regisztráció során megadott valamennyi adat adatvédelem hatálya alá tartozik.

Jogcím

Bekért adat

Adatbekérés célja

jogszabály / 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről 3.§ (g).
38/2016. (VI. 6.) FM rendelet az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről 2.§ (d).

MVH REGISZTRÁCIÓS SZÁM

regisztráció feltétele azonosítás, igazolások

önkéntes- jogszabály 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről 3.§ (g).
38/2016. (VI. 6.) FM rendelet az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről 2.§ (d).

NÉV

kapcsolattartás, azonosítás, igazolások

önkéntes

ADÓAZONOSÍTÓ JEL/SZÁM

regisztráció feltétele azonosítás, számlázás

önkéntes

LAKCÍM/SZÉKHELY CÍM

azonosítás, kapcsolattartás, igazolások

önkéntes

LEVELEZÉSI CÍM

azonosítás, kapcsolattartás

jogszabály

VÁLLALKOZÓI IG. SZÁM

azonosítás

önkéntes

CÉGJEGYZÉK SZÁM

azonosítás

jogszabály

ŐSTERMELŐI IG. SZÁM

azonosítás

önkéntes

BANKSZÁMLASZÁM

azonosítás, regisztráció ell.

önkéntes

TELEFONSZÁM/MOBILSZÁM

kapcsolattartás

önkéntes

E-MAIL CÍM

kapcsolattartás, igazolásokról, dokumentumokról tájékoztatás, hírlevél kiküldés

önkéntes

CÉG CÉGJEGYZÉK SZERINTI VEZETŐJÉNEK NEVE

kapcsolattartás

önkéntes

CÉGVEZETŐ TELEFONSZÁMA

kapcsolattartás

önkéntes

CÉGVEZETŐ EMAILCÍME

kapcsolattartás

önkéntes

ÁLTALÁNOS KAPCSOLATTARTÓ NEVE

kapcsolattartás

önkéntes

ÁLTALÁNOS KAPCSOLATTARTÓ TELEFONSZÁMA

kapcsolattartás

önkéntes

ÁLTALÁNOS KAPCSOLATTARTÓ EMAILCÍME

kapcsolattartás

önkéntes

ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ NÉV

kapcsolattartás

önkéntes

ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ EMAILCÍM

kapcsolattartás

önkéntes

ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ TELEFON

kapcsolattartás

önkéntes

TÁMOGATÁSI KÉRDÉSEKBEN NÉV

kapcsolattartás

önkéntes

TÁMOGATÁSI KÉRDÉSEKBEN EMAILCÍM

kapcsolattartás

önkéntes

TÁMOGATÁSI KÉRDÉSEKBEN TELEFON

kapcsolattartás

önkéntes

SZÖVETSÉG

Alapszabály szerinti díjfizetés mértéke, igazolások kiállítása, Alapszabály szerinti adatszolgáltatás

önkéntes

TEVÉKENYSÉG

Alapszabály szerinti díjfizetés mértéke, Alapszabály szerinti adatszolgáltatás

önkéntes

TELEP TARTÁSI HELY AZONOSÍTÓ

azonosítás, kapacitás igazolás kiállítása, járványvédelem

önkéntes

TELEP TULAJDONOSA NÉV

kapcsolattartás, járványvédelmi intézkedések és dokumentáció (pl. Betelepítési engedély hozzájáruló nyilatkozata)

önkéntes

TELEP TULAJDONOSA CÍM

kapcsolattartás, járványvédelmi intézkedések és dokumentáció (pl. Betelepítési engedély hozzájáruló nyilatkozata)

önkéntes

TELEP TULAJDONOSA TELEFON

kapcsolattartás, járványvédelmi intézkedések és dokumentáció (pl. Betelepítési engedély hozzájáruló nyilatkozata)

önkéntes

TARTÁS CÉLJA

igazolások kiállítása, adatszolgáltatás, statisztikai információ

önkéntes

TARTÓVISZONY KEZDETE

járványvédelem

önkéntes

IKTATÓSZÁM

járványvédelem

önkéntes

TELEP CÍME

statisztikai nyilvántartás, kapcsolattartás, járványvédelem

önkéntes

TELEP HELYRAJZI SZÁMA

statisztikai nyilvántartás, járványvédelem

önkéntes

TARTÁSI HELY AZONOSÍTÓ

statisztikai nyilvántartás, járványvédelem

önkéntes

TENYÉSZETKÓD

statisztikai nyilvántartás, járványvédelem

önkéntes

FELIR SZÁM

statisztikai nyilvántartás, kapcsolódás hatósági rendszerekhez

önkéntes

TELEFONSZÁM

kapcsolattartás, járványvédelem

önkéntes

EMAIL CÍM

kapcsolattartás, járványvédelem

önkéntes

TELEP GPS KOORDINÁTÁI (TEHERPORTA)

térinformatikai adatbázis kialakítás, járványvédelem, hatóságokkal egyeztetés

önkéntes

TELEPET ELLÁTÓ ÁLLATORVOS NEVE

járványvédelem

önkéntes

ÓL/ISTÁLLÓ JELÖLÉS

azonosítás, támogatás, járványvédelem, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika

önkéntes

ÓL/ISTÁLLÓ PADOZAT

támogatás, járványvédelem, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika

önkéntes

ÓL/ISTÁLLÓ FALSZERKEZETE

támogatás, járványvédelem, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika

önkéntes

ÓL/ISTÁLLÓ ZÁRT HASZNOS ÁLLATTARTÓ FELÜLET

támogatás, járványvédelem, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika

önkéntes

ÓL/ISTÁLLÓ GPS KOORDINÁTÁI

járványvédelem, hatóságokkal egyeztetés, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika

önkéntes

Az adott telepen az adott baromfi megnevezéshez tartozó baromfi tartására vonatkozó zárt, hasznos állattartó felület MAXIMÁLIS mérete

támogatás, igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika

önkéntes

Éves kapacitás (db) – a turnusszám és az egyszeri betelepítésre alkalmas létszám szorzata

támogatás, igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika

Fentieken túlmenően, a járványvédelmi audit modulban tárolt és kezelt adatok

Jogcím

Bekért adat

Adatbekérés célja

önkéntes

Az állattartó telep bejáratánál (teherporta, GPS felvételi pont) a telepről készített, "helycímkével" ellátott fényképfelvétel oly módon, hogy arról az objektum - annak meghatározó egységei alapján - egyértelműen azonosítható legyen.

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Aktuális állapotot tükröző földhivatali vagy térinformatikai helyszínrajz, melyen egyértelműen és jól láthatóan fel vannak tüntetve a telep főbb egységei. (Pl.: kerítésvonal, telep bejárata(i), ólak (jelölve, hogy elő-, vagy utónevelő), trágyatároló, alomtároló, szociális épületek, boncoló helyiség, hullatároló)

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Tartás célja

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Baromfi megnevezése

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Nevelés fázisa

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Korcsoport telepítésének ideje / Várható telepítésének ideje

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Korcsoport jelenlegi életkora (hetekben)

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Telepített darabszám

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Jelenlegi darabszám az állománynapló alapján

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Korcsoport származási helye

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Korcsoport tulajdonosa (integrátora)

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Telepen található ólak össz m2-re

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

A telepen biztosított-e a 3/2017. OFA határozat szerinti telepítési sűrűségnek megfelelő

minimum alapterületű zárt építmény?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Az állomány(ok) szállítólevelei, BIR papírjai rendelkezésre állnak?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Állomány nyilvántartásokat naprakészen vezetik? (ólnapló: létszám, elhullás, takarmány felhasználás, állategészségügyi beavatkozások (boncolás, kezelések))

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

A telepet írásos szerződéssel rendelkező állatorvos felügyeli?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

A telep rendelkezik tartástechnológiai leírással?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

A telep körbekerített?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

A kerítés ép, résmentes?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Belépéskor a kéz- és lábbeli fertőtlenítés biztosított?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Biztosított minden istálló, minden bejáratánál a kéz- és lábbeli fertőtlenítés lehetősége?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

A járművek fertőtlenítése megoldott-e?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

A látogatókról vezetnek-e naplót?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Amennyiben a telepen van gépjárműforgalom, arról vezetnek-e naplót?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Rendelkezésre áll-e elegendő garnitúra védőöltözet?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Van-e egyéb baromfi a telep területén?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Biztosított-e a telepen belül a különböző korú (azonos fajú) állományok nevelőterenkénti biztonságos elkülönítése?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Az állattartó telep, rendelkezik-e állategészségügyi járványvédelmi intézkedési előírásokkal?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Rendelkezik-e a telep működőképes nagynyomású fertőtlenítő géppel vagy motoros háti permetezővel?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Az ólak fertőtlenítéséről vezetnek-e naplót?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

A gépjárművek fertőtlenítéséről vezetnek-e naplót?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Előírt öltöző, beléptetőzsilip, zuhanyzó biztosított?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Az öltözőt rendeltetésszerűen használják?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

A dolgozók munkaruházata biztosított?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

A munkaruházat mosásáról/fertőtlenítéséről az üzemeltető gondoskodik-e?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Az állati hullák gyűjtéséhez mosható, fertőtleníthető tartály, edényzet rendelkezésre áll?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

A telepen van-e elkülönített hullatároló?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

A kerítésvonalban történő hullaátadás megoldott-e?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

A telep rendelkezik engedélyezett megsemmisítővel, vagy írásos szerződéssel az ártalmatlanítás vonatkozásában arra engedélyezett vállalkozóval?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Az ártalmatlanításra vonatkozó szállítási vagy saját belső bizonylatok rendelkezésre állnak?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Az állattartó március 1-ig teljesítette-e a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal felé, a 45/2012/VM rendelet 17. § (2) és (3) bekezdése által előírt éves állati melléktermék jelentést?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

A telepen van boncolásra alkalmas, elkülönített helyiség / rész?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

A boncoló helyiség falai, padozata, berendezése mosható-fertőtleníthető?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Rendelkezik a telep takarítási és fertőtlenítési utasítással?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

A telepen jelenleg fellelhető takarító és fertőtlenítő szerek, valamint mennyiségük dokumentált?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Az ólak legutóbbi kiürítését követően megtörtént-e az ólak kitrágyázása, szakszerű tisztítása, fertőtlenítése?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Az ólak takarításának, fertőtlenítésének elvégzését követően a takarítás hatékonyságának ellenőrzése megtörtént-e?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Az ólak kiürítése és az új állomány telepítése között volt-e legalább két hét szervízperiódus?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

A telepen a baromfitartáshoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységen kívűl egyéb tevékenységet végeznek-e?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

A telepen nincs lakóépület, vagy amennyiben a telep lakótérhez kapcsolódik, annak teljes elkülönítése megoldott a teleptől.

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Ólakban lévő falak moshatóak, fertőtleníthetőek?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Ólakban lévő padozat mosható, fertőtleníthető?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Rendszeres (évente legalább kétszeri) rovar és rágcsálóirtást végeznek-e?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Zárt tartás esetén a nyílászárók a vadmadarak ólba való bejutását megakadályozzák?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Saját, szubjektív megítélése alapján értékelje a telep általános higiéniai állapotát.

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

A telepen a takarmányt zártan, fedett helyen tárolják?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Az itatóvíz kútról, vagy közműhálózatról biztosított, oly módon, hogy ahhoz vadmadár nem férhet hozzá?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Az állomány fedett helyen történő etetése és itatása megoldott?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Az almot úgy tárolják (lehetőleg fedett, zárt helyen vagy fóliával takarva), hogy elkerülhető a vadmadarakkal való érintkezése?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Az állattartó rendelkezik-e az állattartással, állattenyésztéssel kapcsolatos iskolai végzettséggel, vagy részt vett állattartó telepek járványvédelmével kapcsolatos, BTT által jóváhagyott képzésben az elmúlt egy évben?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Az állomány nevelése során történik-e legeltetés?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Történik-e tépés a telepen?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Történik-e tömés a telepen?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Történik-e az állományból tömésre kihelyezés?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Történik-e a telepen rendszeres, egyéb személyi forgalom?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Mikor járt utoljára állatorvos a telepen?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

önkéntes

Milyen időközönként történik a trágya kiszállítása a telepről?

igazolások kiállítása, térinformatikai adatbázis kialakítása, statisztika, telepi járványvédelem, kártalanítási eljárás során történő felhasználás

Kiskorúak személyes adatai

A BTT nem kezel 18 éven aluli gyermekekre vonatkozóan semmilyen adatot. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy véletlenül 18 éven aluli gyermek regisztrált, és személyes adatai kerültek a BTT birtokába, úgy azokat az adatokat haladéktalanul töröljük.

A BTT által kezelt és a Regiszteren keresztül átadott adatok köre az alábbi célból történik

 • kapcsolattartás a taggal, e-mail kiküldése (tájékoztatás sikeres bejelentkezésről; tájékoztatás sikeres előzetes regisztrációról; tájékoztatás adatmódosítás kezdeményezéséről; tájékoztatás sikeres regisztrációról, a nyomtatandó regisztrációs lap mellékletként elküldése; tájékoztatás elfelejtett jelszó esetén új jelszó igénylésről, tájékoztatás dokumentum érkezéséről a dokumentum tárba (11/2019 (IV.1.) AM rendelet a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről; 38/2016 (VI. 6.) FM rendelet a baromfiágazatban igénybe vehető étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről)
 •  igazolások kiadása állatjóléti támogatás igényléshez, Baromfi betelepítési kérelmekhez, Szakmai vagy Szakmaközi Szervezet tagság igazolásához, Agrár Széchenyi kártya igényléshez; sikeres járványvédelmi audit során elért eredményről
 • igazolások feltöltése a regisztráltak felhasználói fiókjába
 • igazolásokkal kapcsolatban esetleges hatósági adatbekérés teljesítése
 • a hazai baromfitermelési tevékenységről, kapacitásokról fajonként, hasznosítási típusonként különböző szempontok szerinti statisztikák készítése (térinformatikai, méretökonómiai, járványvédelmi stb.) Ezen kumulált adatokról a szakhatóságok tájékoztatása, szakcikkek, tanulmányok, előadások készítése.
 • járványvédelemmel kapcsolatos statisztikák, területi megoszlások készítése kumulált adatok alapján

Járványvédelmi audit modul

A Regiszter alapján és az abban szereplő tagi és tartási helyre vonatkozó adatokból a szükséges adatok átvételre kerülnek a Járványvédelmi audit modulba – továbbiakban Modul - azon tagoknál, akik igénylik és kérik a Modulba történő felvételüket, és a kérdőívet teljességgel kitöltötték. A Járványvédelmi audit modulba kizárólag a Tagi Regiszterbe regisztrált tagok léphetnek be. A Modul adatai és a beadott kérdőívekre adott válaszok, feltöltött képek és egyéb állományok nem nyilvánosak, azokat annak tulajdonosa és a jelen szabályzatban szereplő Adatkezelők/Adatfeldolgozók érhetik el munkavégzés céljából. A Modul célja a regisztrált tag minősítése, az egyes telepeken meglévő esetleges járványvédelmi hiányosságok feltárása és javíttatása, pótoltatása, valamint megfelelőség (megfelelő pontszám elérése esetén) esetén igazolás kiadása.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja lehet az érintettek előzetes önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés jogalapja lehet továbbá szerződés megkötése, illetve teljesítése, az adatkezelőre irányadó jogszabályokban foglalt rendelkezések támogatása.

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

1. Az érintett hozzájárulása

 • Az érintett a személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (GDPR. 6. cikk. (1) a) hozzájárulását írásban papír alapú nyilatkozatban megadhatja, vagy elektronikus úton, a fenntartó weboldalán adott utasítás szerint. Az érintett előzetes hozzájárulásának önkéntesen tett és konkrét világos tájékoztatáson kell alapulnia. Az érintettnek a hozzájárulását az adatai megadását megelőzően kell megadnia. A Regiszterbe történő regisztrálás esetén minden hozzájárulást és nyilatkozatot kizárólag elektronikusan eleget megadni.
 • Érintett hozzájárulásának tekintendő, ha a jövőbeni tag a honlapon megjelenő kis négyzetbe x jelet tesz, kifejezve, hogy az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot elfogadja – majd adatait megadja, illetve a regisztrációt követően minden adatmódosítás alkalmával az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatát a kis négyzetbe x bejelöléssel megerősíti.
 • Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. (GDPR. 7. cikk. (3)

2. Szerződés teljesítése

A személyes adatok kezelése jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. (GDPR. 6. cikk. (1) b)

Az adatkezelés szükségessége előfeltétele a b) pont alkalmazásának. A b) pont, mint jogalap nem alkalmazható hasznos, de objektíven a szerződés teljesítéshez vagy az érintett kérésére szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez nem szükséges adatkezelések esetén, még akkor sem, ha az adatkezelő egyéb üzleti céljainak eléréséhez szükséges is.

Az adatkezelés előzetes önkéntes hozzájáruláson alapul. Ezen hozzájárulás hiányában a Regiszterbe nem lehetséges regisztrálni, így a BTT nem tudja a nem regisztrál tag vagy termelő/tenyésztő kérését teljesíteni.

A BTT személyes adatok kezelésére vagy felhasználására csak akkor bír jogcímmel, ha :

 1. ehhez az érintett kifejezett hozzájárulását adta
 2. az adatkezelés tagsági viszonnyal, vagy igazolás/igazolások kiadásával kapcsolatos Info tv. 5. § (1) Ptk. 3:63. § (1) bek.
 3. az adatkezelés a BTT egyéb jogi kötelezettsége teljesítéséhez szükséges;
 4. az adatkezelés olyan szerződés, igazolás nyilatkozat teljesítéséhez szükséges, amelyben a személyes adatok jogosultja az érintett;
 5. Az adatkezelést megelőzően az érintett/felhasználó köteles elektronikusan nyilatkozni arról, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelést megértette, az adatkezeléshez előzetesen hozzájárul, továbbá megértette, hogy a Regiszterbe megadott adatok adatkezelésére a BTT egyéb jogcímen is jogosult lehet.
 6. Amennyiben az érintett a személyes adatai kezeléséhez nem járul hozzá, úgy nincs lehetőség a Regiszterbe történő felvételre. Az érintett a kezelt személyes adatokra vonatkozóan a hozzájárulását írásban bármikor visszavonhatja, azonban ilyen esetben a regisztráció a Regiszterből törlésre kerül. Az érintett személyes adatainak – pl. telefonszám, e-mail – módosítására elektronikusan lehetőség van. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásának következménye a Regiszterből való adatok törlése visszafordíthatatlan módon ide nem értve, ha a személyes adatok további kezeléséhez a jogosult hozzájárult vagy amennyiben a személyes adatok további megőrzését jogszabály előírja.

Az adatkezelés hatálya és az adatkezelés időtartama

1. Személyi hatály

A Szabályzat hatálya kiterjed a BTT valamennyi alkalmazottjára, megbízottjára, a BTT-vel kapcsolatban lévő vállalkozásokra, a BTT tagszövetségeire, azok tagjaira és ezek képviselőire, munkavállalóira és minden olyan harmadik személyre, aki a Regiszterben rögzített adatokhoz hozzáfér vagy hozzáférhet.

2. Időbeli hatály

Jelen szabályzat a visszavonásig hatályos.

3. Az Adatkezelés időtartama, az adattárolás módja

A GDPR rendelet 17. cikk (1) bekezdése alapján: az Adatkezelő által kezelt adatot az Érintett kérésére – amennyiben az adatkezelésnek más jogalapja nincsen, csak az érintett hozzájárulása – a rá vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni kell az adatkezelő adatbázisából.

A GDPR rendelet 17. cikk (3) bekezdése alapján amennyiben a kezelt személyes adat jogérvényesítéshez vagy hatóság felé történő elszámoláshoz szükséges akkor az adatkezelés – az Érintett kérelme ellenére – jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek alapján folytatható.

Minden olyan hozzájárulás alapján kezelt személyes adat esetén, amelyik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az adatkezelés időtartama: a kötelem megszűnésétől számított 8 év. Minden olyan adat, amely nem tartozik a hivatkozott törvény vonatkozó szakasza alá, abban az esetben az adatkezelés időtartama a kötelem megszűnésétől számított 5 év.

Jogszabályi kötelezettségként meghatározott adatkezelés esetén a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam;

Az adatok elektronikusan kerülnek tárolásra és kezelésre.

Adatfeldolgozás

Adatkezelő a tevékenység ellátásához külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az adatfeldolgozást a 10. pontban megjelölt személyek látják el.

Weblapon (online) történő adatkezelésre vonatkozó további szabályok, külső szolgáltató

A Regisztert a PRINTNET Kft. - a továbbiakban: Szolgáltató - üzemelteti és tartja karban. A Regiszter használatának feltétele, hogy a Felhasználó a fentiekben megjelölt módon regisztráljon és a fent megjelölt személyes adatait, illetve azon társaság adatait, akit képvisel megadja a regisztráció során. A regisztráció során történő adatszolgáltatás a jelen Szabályzatban foglaltak önkéntes elfogadását jelenti. A Szolgáltató a rendszereiben kezelt Személyes adatokra a saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadóak. Miután a regisztrációval egy zárt oldalra kerül a felhasználó, ahol a saját maga által megadott igényeken, kérelmeken adatokon túlmenően más regisztrált tag adataihoz nincs hozzáférése, így szinte esélytelen, hogy harmadik személy az adatokhoz hozzáférjen.

A https://regiszter.mbtt.hu weboldal cookie-kat nem használ.

A honlap használata során automatikusan a BTT-hez kerülnek a Felhasználónak a honlappal való nyílt hálózaton keresztüli csatlakozást biztosító eszközének egyes adatai, továbbá az általa használt IP cím a céllal, hogy a BTT tájékoztatást kapjon arról, hogy milyen a honlap látogatottsága. Ennek az adatkezelésnek jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, másrészt a BTT jogos érdeke. Külső oldalakra mutató linkeket a honlap nem tartalmaz.

A honlapon való üzenetküldésre nincs lehetőség, az kizárólag tájékoztatásul szolgál. A honlapon kapcsoló (átvezető) linkek nincsennek.

A Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy a Regiszterhez tartozó felhasználó nevét és jelszavát biztos helyen tartsa, azt megőrizze, harmadik személy részére ne adja át. A regiszterben a BTT tagszervezeteinek tagjai csak egy regisztrációval rendelkezhetnek. A BTT minden felelősséget kizárt a felhasználónév és a jelszó nem megfelelő kezelésből (függetlenül attól, hogy az véletlen vagy szándékos magatartás következménye) eredő vagy azzal kapcsolatos kárért.

A felhasználók jogai és kötelezettségei

A személyes adataihoz kapcsolódóan a Felhasználónak a jogszabályban meghatározott alábbi jogai vannak.

Felhasználói jogok:

 1. Átlátható tájékoztatás joga: / a felhasználónak joga van hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően világos, érthető tájékoztatást kapjon/
 2. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 3. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása; - helyesbítéshez való jog -
 4. törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 5. az adat kezelésének korlátozása;
 6. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 7. bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 8. tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Amennyiben a Felhasználó tájékoztatást igényel adatai kezelésével kapcsolatban, kérelmezheti azt az admin__kukac__magyarbaromfi__pont__hu e-mail címen, dr. Csorbai Attila részére küldött emailben (+36 1 269 2996/8. mellék), illetve a BTT székhelyére címzett tértivevényes ajánlott levélben a konkrét kérdés(ek) megjelölésével. A tájékoztatás kérésére 30 napon belül érdemi információt kap.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés tekintetében a hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása a regisztráció törlését és az azzal kapcsolatos vagy abból eredő jogkövetkezményeket vonja maga után. (pl. igazolás kiadására nincs lehetőség)

A hozzájárulás visszavonása akkor érvényes, ha az elektronikusan történik arról az e-mail címről, amellyel a felhasználó regisztrált.

Amennyiben az adatkezelés nem, vagy nem kizárólag hozzájáruláson, hanem a felsorolt egyéb jogalapok közül bármely máson vagy máson is alapszik, a hozzájárulás visszavonása nem elegendő ok az adatkezelés megszüntetésére.

A felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adatokhoz és a GDPR. 15. cikk (1) felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez valójog(GDPR. 16. cikk ) alapján a felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a BTT indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes és különleges adatokat. A felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) /alapján a felhasználó, amennyiben az adatkezelésnek más jogalapja nincsen, kérheti a kezelt személyes és különleges adatainak törlését, továbbá az adatok kezelése nyomainak eltüntetését /(GDPR. 3. szakasz 17. cikk (1)/, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében (kifejezett hozzájárulás adása) az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett a rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján (tiltakozáshoz való jog) tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján (üzletszerzés érdekében történő személyes adatkezelés elleni tiltakozás) tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

A személyes adat jogosultja a törlés iránti kérelmét nyilatkozat megtételével és a BTT részére elektronikusan megküldi arról az e-mail címről, amivel regisztrált. A Szövetség a személyes adat törlését megtagadhatja, amennyiben a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott körülmények valamelyike fennáll. A BTT 3 munkanapon belül törli az adatokat – kivéve, ha azt jogszabály nem teszi lehetővé -, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.

Az adatkezelés korlátozásához való jog /Zároláshoz való jog / GDPR 3. szakasz 18. cikk/

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek közül bármelyik teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítésikötelezettség /GDPR 3. szakasz 19. cikk/ Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés- korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog /GDPR 3. szakasz 20. cikk/alapján az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a BTT mint Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat, tagolt széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon GDPR 4. szakasz 21. cikk/ személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A BTT-nél automatizált döntéshozatal nincs.

Az adatvédelmi incidens kezelése

Adatvédelmi incidens: Adatvédelmi incidensnek minősül – a GDPR 4. cikk 12. pontjával összhangban - a személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés.

Eljárási rend adatvédelmi incidens esetén:

Az adatvédelmi incidenskezelés mindig az adatkezelő feladata, részletesen:

 • az incidens természetes személyek jogára és szabadságára vonatkozó kockázat alapján történő kategorizálása
 • az incidens 72 órán belül történő bejelentése a felügyeleti hatóság felé
 • intézkedések megtétele az incidens megszűntetésére, orvoslására
 • felelősök megállapítása
 • érintettek tájékoztatása

Az adatkezelés helye és üzemeltetés

Az adatokat az adatkezelő a KRONOS Trade Kft. (1054 Budapest, Alkotmány utca 20., +36-1-302-8888, info__kukac__kronos__pont__hu) által működtetett szerveren tárolja - a szerver maga egy osztott erőforrásos virtuális szerver, emiatt működésének helye nem értelmezhető - elektronikusan. Ez alól kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található.

A BTT a REGISZTER üzemeltetése során a PRINTNET Kft. által fejlesztett szoftvert használja, ebben tárolja a regisztráció során megadott adatokat.

Adatkezelő és adatfeldolgozó személye

Az adatkezelő:

Név: BTT

szh.: 1094-Budapest, Páva utca 8
nyilvántartási szám: 01-02-0004016
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság 4016
adószám: 18068241-2-43
e-mail: titkarsag__kukac__magyarbaromfi__pont__hu
telefonszán: 06 1 269-2996; 06 1 269 2998

Az adatkezelő személy:

Neve: Dr. Csorbai Attila
Elérhetősége: +36 1 269 2996/8. mellék; csorbai__pont__attila__kukac__magyarbaromfi__pont__hu;
1094 Budapest, Páva u. 8.

Neve: Dr. Molnár Györgyi
Elérhetősége: +36 1 269 2996/3. mellék; molnar__pont__gyorgyi__kukac__magyarbaromfi__pont__hu;
1094 Budapest, Páva u. 8.

Neve: Dr. Fodor Zoltán
Elérhetősége: +36 1 269 2996/1. mellék; broiler__kukac__magyarbaromfi__pont__hu;
1094 Budapest, Páva u. 8.

Neve: Kristóf Beáta
Elérhetősége: +36 1 269 2996/4. mellék; kristof__pont__beata__kukac__magyarbaromfi__pont__hu;
1094 Budapest, Páva u. 8.

Neve: Szabó Andrea
Elérhetősége: +36 1 269 2996/7. mellék; titkarsag__kukac__magyarbaromfi__pont__hu;
1094 Budapest, Páva u. 8.

Neve: Perjéssy Katalin
Elérhetősége: +36 1 269 2996/7. mellék; perjessy__pont__katalin__kukac__magyarbaromfi__pont__hu;
1094 Budapest, Páva u. 8.

Neve: Miklós Erika
Elérhetősége: +36 1 269 2996/5. mellék; miklos__pont__erika__kukac__magyarbaromfi__pont__hu;
1094 Budapest, Páva u. 8.

Neve: Báthory Gizella
Elérhetősége: +36 1 269 2996/6. mellék; penzugy__kukac__magyarbaromfi__pont__hu;
1094 Budapest, Páva u. 8.

Neve: Látits Miklós
Elérhetősége: +36 1 269 2996/2. mellék; lud__pont__kacsa__kukac__magyarbaromfi__pont__hu;
1094 Budapest, Páva u. 8.

Neve: Csizmadia László
Elérhetősége: +36 30 948-4956; csizmadia__pont__laszlo__kukac__magyarbaromfi__pont__hu;
1094 Budapest, Páva u. 8.

Az adatfeldolgozó személy:

Neve: Dr. Csorbai Attila
Elérhetősége: +36 1 269 2996/8. mellék; csorbai__pont__attila__kukac__magyarbaromfi__pont__hu;
1094 Budapest, Páva u. 8.

Neve: Dr. Molnár Györgyi
Elérhetősége: +36 1 269 2996/3. mellék; molnar__pont__gyorgyi__kukac__magyarbaromfi__pont__hu;
1094 Budapest, Páva u. 8.

Neve: Dr. Fodor Zoltán
Elérhetősége: +36 1 269 2996/1. mellék; broiler__kukac__magyarbaromfi__pont__hu;
1094 Budapest, Páva u. 8.

Neve: Kristóf Beáta
Elérhetősége: +36 1 269 2996/4. mellék; kristof__pont__beata__kukac__magyarbaromfi__pont__hu;
1094 Budapest, Páva u. 8.

Neve: Szabó Andrea
Elérhetősége: +36 1 269 2996/7. mellék; titkarsag__kukac__magyarbaromfi__pont__hu;
1094 Budapest, Páva u. 8.

Neve: Perjéssy Katalin
Elérhetősége: +36 1 269 2996/7. mellék; perjessy__pont__katalin__kukac__magyarbaromfi__pont__hu;
1094 Budapest, Páva u. 8.

Neve: Miklós Erika
Elérhetősége: +36 1 269 2996/5. mellék; miklos__pont__erika__kukac__magyarbaromfi__pont__hu;
1094 Budapest, Páva u. 8.

Neve: Báthory Gizella
Elérhetősége: +36 1 269 2996/6. mellék; penzugy__kukac__magyarbaromfi__pont__hu;
1094 Budapest, Páva u. 8.

Neve: Látits Miklós
Elérhetősége: +36 1 269 2996/2. mellék; lud__pont__kacsa__kukac__magyarbaromfi__pont__hu;
1094 Budapest, Páva u. 8.

Neve: Csizmadia László
Elérhetősége: +36 30 948-4956; csizmadia__pont__laszlo__kukac__magyarbaromfi__pont__hu;
1094 Budapest, Páva u. 8.

Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek.

Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó személyt/személyeket.

Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket.

Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit.

Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő.

Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat.

Adatbiztonsági intézkedések

Az adatokat a BTT úgy kezeli, hogy az adatkezelő személyén kívül a regiszter.mbtt.hu mögött üzemelő szerver működtetéséért felelős KRONOS Trade Kft. (1054 Budapest, Alkotmány utca 20., +36-1-302-8888, info__kukac__kronos__pont__hu; személyi felelősök az ügyvezető igazgatók: Takács Zoltán (takacs__pont__zoltan__kukac__kronos__pont__hu) és Nagy Balázs (nagy__pont__balazs__kukac__kronos__pont__hu); valamint a Regiszter üzemeltetéséért felelős PRINTNET Kft. (1135 Budapest, Kisgömb utca 25-27., személyi felelős az ügyvezető Hári Péter (peter__pont__hari__kukac__printnet__pont__hu) férhet csak hozzá az adatokhoz, azokat más személy ne láthassa. Az adatokhoz regisztráció nélküli magán- és jogi személyek, továbbá a BTT egykori dolgozói nem férhetnek hozzá.

Az adatokhoz történő hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet (jelszóval), hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen. A jogosultság indokának megszűnése esetén az adatokhoz történő hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.

Adatkezelő biztosítja, hogy az általa kezelt adatok változatlansága igazolható, hitelessége biztosított legyen. Biztosítja, hogy az adatok, csak az arra jogosult/ak számára legyenek hozzáférhetőek, továbbá véd a jogosulatlan hozzáférés ellen. Az adatok védelme kiterjed az alábbiakra a teljesség igénye nélkül: a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés, nyilvánosságra hozatalra, véletlen sérülés, véletlen megsemmisülés

Az informatikai nyilvántartásainak védelme

A Kronos Trade Kft. védi az adatállományokat számítógépes vírusok elleni állandó védelemmel. A szoftver és a hardver eszközök jelszóvédettek. A szerveren Linux alapú szerver operációs rendszer fut. Az adatok biztonságáról az operációs rendszer beépített eszközein túl AES 512 titkosítású fájlrendszer és a Maldetect real-time monitoring rendszere gondoskodik.

Az érintett kérelme esetén alkalmazandó eljárás

 1. A BTT elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen szabályzatban is rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.
 2. A BTT késedelem nélkül, de maximum a kérelem kézhezvételét követően 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 30 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
 3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 4. Ha a BTT nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 5. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 3000.- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
 6. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.
 7. A Rendelet 11. cikkének sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a Rendelet 15–21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az érintettek jogorvoslati lehetőségei

A felhasználó tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét, vagy bármely fenti egyéb nyilatkozatát előterjesztheti írásban, a BTT e-mail címére küldött levélben arról az e-mail címről, amivel regisztrált.

Ha a BTT a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a BTT tájékoztatja a felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

Az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat__kukac__naih__pont__hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

Egyéb

A BTT fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

A BTT a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A jelen, egységes szerkezetbe foglalt GDPR szabályzatot a BTT elnöksége az 5/2021.03.10. sz. Határozattal fogadta el. Hatályba lépésének napja: 2021. március 10. A BTT fenntartja a jogot a jelen szabályzat módosítására. A módosításhoz a BTT mindenkori elnökségének határozata szükséges. A GDPR szabályzatra vonatkozó észrevétel, javaslat az admin__kukac__magyarbaromfi__pont__hu címre küldendő Dr. Csorbai Attila részére.

 

Dr. Csorbai Attila
BTT elnök, igazgató s.k.

Védjegyeink

Magyar Baromfi Koronás Tojás
Tojáskihívás
Tojásos ételek
Végy egy tojást! - Tojásos fogások
A tojás maga a csoda - Tojás kisokos
Impresszum | Jogi és adatvédelmi nyilatkozat